www.ectech.com.tr

Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez Kullanımı

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

ECTECH İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. (ECTECH) www.ectech.com.tr platformunda sunulan hizmetler kapsamında işlenen kişisel veriler bakımından veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte, her türlü idari ve teknik önlemleri alarak faaliyetlerini yürütmektedir.

 

ECTECH; işlediği tüm kişisel verilerinin korunmasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını, insan haklarına ilişkin Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri ve en başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ("KVKK") dikkate alarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Kişisel Veri, KVKK kapsamında kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Başka bir deyişle kişisel veri, sizi diğer kişilerden ayırt etmemize yarayan her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

 

ECTECH kişisel verilerinizi;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

 • İlgili mevzuatlarda öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza ederek işleyecektir.

Bu metin KVKK kapsamında kişisel verilerinize ilişkin bilgilendirilmeniz amacıyla veri sorumlusu olarak tarafımızca hazırlanmıştır.

 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME YÖNTEMİ

ECTECH veri işleme faaliyetlerini sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda gerçekleştirebilir, işleme faaliyetleri hangi ortamda gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin yalnızca aşağıda belirtilen amaçlarla ve ilkelerle gerçekleştirilmektedir.

ECTECH aşağıda yazılı bilgileri kişisel verileriniz olarak kaydeder:

Üyeliğinize ait adres bilgileriniz, elektronik posta bilgileriniz, telefon numaralarınız, aldığınız hizmetlere ait finansal bilgileriniz, site kullanım bilgileriniz (kullanıcı adı, bağlanılan IP adresi, bağlantı tarih ve saati), hizmet alımınızla ilgili yazışmalarınız.

ECTECH yukarıda zikredilen ve kullanıcı tarafından sağlanan bilgilerin sahipleri tarafından gereceğe uygun olarak verildiğini kabul eder.

ECTECH site üzerinden hizmet alımı sırasından gerekli olan kullanıcı adı ve şifrenin sağlanmasından sorumlu olup 3. Şahıslarla paylaşımı sorumluluğu kullanıcıya aittir. Site SSL güvenliği ile donatılmıştır.

Kişisel verileriniz ECTECH'in Kurumsal Kimliğine ait veri saklama sistemlerinde en son teknolojiler kullanılarak kanuni yükümlülüklerimiz süresince saklanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI

ECTECH kişisel verilerinizi yalnızca hizmet alımınızın sağlıklı, zamanında ve ihtilafa yer bırakmayacak şekilde olmasını sağlamak üzere kullanmaktadır. Toplanan kişisel veriler kesinlikle 3. Şahıslar ile paylaşılmamakta, genel erişime açık mecralarda bulundurulmamaktadır.

ECTECH Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni'nde belirtilen kişisel verilerinizden gerekli olanlar ancak;

 • ECTECH'in yasal yükümlülükleri gereği kimliğinizin doğrulanması, dolandırıcılığın, suç gelirlerinin aklanması suçunun önlenmesi gibi mevzuatın öngördüğü durumlarda ilgili yetkili kamu kurumları ve resmi merciler ile,

 • Finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi ve güvenliği amacı ile sizin kullanmayı tercih ettiğiniz bankanız ve ECTECH hesaplarının bulunduğu bankalar ile,

 • Kabul etmiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve/veya ticari elektronik ileti olmayan bilgilendirme iletilerinin gönderilmesi amacıyla ileti gönderim hizmeti sağlayıcılar ile,

paylaşılır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

 • Kişisel verilerinizin tek sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse bunlara ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK'nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • (f) ve (g) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

 

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla ECTECH sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ" de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır ancak başvurunuza cevabın yazılı olarak veya CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.

 

ECTECH kullanıcılarına kişisel bilgilerini güncelleyebilme ve değiştirebilme olanağını doğrudan www.ectech.com.tr adresinde yer alan “Üye Bilgileriniz” den, (0216) 376 51 51 numaralı telefondan, (0216) 589 01 02 numaralı fakstan veya bilgi@ectech.com.tr e-posta adresinden sunmaktadır.

 

ÇEREZ BİLGİLENDİRME

Çerezler ziyaret ettiğiniz internet sitesinin adresini, çerezin yetkilerinin ve etkilerinin süresini ve rasgele bir sayıyı içerirler, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza indirilirler.

Çerezlerimiz, web sitemizi kullanmanız sırasında üyeliğinize ait alanlara ulaşmanızı sağlamak için kullanılır. Oturum açmanızı takiben indirilen çerezler tarayıcınızı kapatsanız dahi o gün 23:59:00’a kadar geçerliliğini korur. 00:00:00 dan itibaren tekrar oturum açmanız istenir.

Çoğu tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder fakat isterseniz çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek reddedebilirsiniz. Çerezleri reddettiğiniz takdirde sitemize giriş yapmanız mümkün olmayacaktır.

Tarayıcı üreticileri, kendi ürünlerinde çerezlerin yönetimi ile ilgili yardım sayfaları sunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen ilgili tarayıcı sayfalarını ziyaret ediniz.

Tüm BT çözüm ve ürünleriniz için...